Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

ngày phát hành:2023-09-16 11:29    Số lần nhấp:134
(ThanhtraVietNam) - Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp địa phương.

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/9/2022 (Kế hoạch 166) để giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch166 nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp địa phương; đồng thời xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nội dung giám sát của Kế hoạch gồm: theo dõi, kiểm tra các nội dung về xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự án thành phần.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Cùng với đó, sẽ thực hiện theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần,trung tâm tin tức việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có). Theo dõi các nội dung về: Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý. Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.

Quy trình giám sát được thực hiện ở 3 cấp: Cấp tỉnh: Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; thông báo cho Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện về kế hoạch giám sát, chọn ngẫu nhiên xã, thôn/bản để kiểm tra thực tế; tổ chức kiểm tra tại các huyện; ngoài ra các sở, ngành chủ trì dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình chủ động thành lập đoàn kiểm tra của ngành mình để kiểm tra cấp huyện về các nội dung thuộc phạm vi quản lý (nếu cần).

Cấp huyện, thành phố: hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng/ban cấp huyện đề xuất UBND cấp huyện, thành phố ban hành Kế hoạch giám sát, Quyết định thành lập Đoàn giám sát; thông báo với Ban quản lý cấp xã về Kế hoạch giám sát, chọn ngẫu nhiên thôn/bản để kiểm tra thực tế; tổ chức kiểm tra tại các xã.

Đối với cấp xã: Thu thập tài liệu liên quan; tham vấn đối tượng hưởng lợi về Chương trình, báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện./.